ജില്ലയെ സമ്പൂർണ്ണ പാലിയേറ്റീവ് സൗഹൃദ ജില്ലയാക്കാൻ ഐആർപിസി വാർഷിക ജനറൽബോഡി തീരുമാനിച്ചു.  ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പരിചരണം നൽകും.  ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് ഹോം കെയറും നഴ്‌സസ് ഹോംകെയറും വിപുലപ്പെടുത്തും. ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ 207 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും.  ഡിഅഡിക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കും.  കുടിവെള്ള

ചൊക്‌ളി> കൊടുംവരൾച്ചയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് വലയുന്നവർക്ക് ദാഹജലവുമായി സാന്ത്വനപ്രസ്ഥാനമായ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്വാന്തന പരിചരണ രംഗത്ത് 2012 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്

കണ്ണൂർ> കലോൽസവത്തിനെത്തുന്ന കലാ പ്രതിഭകൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹായമായി ഐആർപിസിയും