ഐആർപിസിക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ പൊതുനന്മ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കാൻ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.ക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി ധനമന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു.  കണ്ണൂർ തയ്യിലെ സാന്ത്വനകേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.  സാന്ത്വനപരിചരണരംഗത്ത് സ്തുത്യർഹ സേവനമാണ് ഐആർപിസി നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.  ഏഴായിരത്തോളം

ജില്ലയെ സമ്പൂർണ്ണ പാലിയേറ്റീവ് സൗഹൃദ ജില്ലയാക്കാൻ ഐആർപിസി വാർഷിക ജനറൽബോഡി തീരുമാനിച്ചു.  ആവശ്യമായ

ചൊക്‌ളി> കൊടുംവരൾച്ചയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് വലയുന്നവർക്ക് ദാഹജലവുമായി സാന്ത്വനപ്രസ്ഥാനമായ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്വാന്തന പരിചരണ രംഗത്ത് 2012 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്