വെള്ളം കയറി നശിച്ചുകിടന്ന മാരാമൺ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ കണ്ണൂർ ഐആർപിസി (ഇനിഷിയേറ്റീവ് ഫോർ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ) പ്രവർത്തകരും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും ശുചീകരിച്ചു. 100 ഓളം വളന്റിയർമാരാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത്. സിപിഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കണ്ണൂർ ഐആർപിസി പ്രവർത്തകർ

സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഐ.ആർ.പി.സി ലഹരി വിമുക്ത ക്യാമ്പയിൻ

ഐആർപിസിക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾക്ക് ആദായനികുതി ഇളവ് നൽകുന്ന ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി.IRPC Bank Account

ഐആർപിസിക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ പൊതുനന്മ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കാൻ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ.ക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി