ചൊക്‌ളി> കൊടുംവരൾച്ചയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് വലയുന്നവർക്ക് ദാഹജലവുമായി സാന്ത്വനപ്രസ്ഥാനമായ ഐആർപിസിയുടെ വളണ്ടിയർമാർ എത്തുന്നു. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഐആർപിസിയുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി. രോഗികളെ പരിചരിച്ചും ശബരിമല

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്വാന്തന പരിചരണ രംഗത്ത് 2012 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്

കണ്ണൂർ> കലോൽസവത്തിനെത്തുന്ന കലാ പ്രതിഭകൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹായമായി ഐആർപിസിയും

സാന്ത്വന പരിചരണരംഗത്തെ കണ്ണൂർ മാതൃക ഏവരുടയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതാണ്. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന