കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്വാന്തന പരിചരണ രംഗത്ത് 2012 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് (ഇൻഷേറ്റീവ് ഫോർ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻറ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, കണ്ണൂർ) ഐ ആർ പി സി. 194243 കാലഘട്ടത്തിൽ പി കൃഷ്ണപിളള ആഹ്വാനം ചെയ്ത വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'നല്ല ജനസേവനാകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ

കണ്ണൂർ> കലോൽസവത്തിനെത്തുന്ന കലാ പ്രതിഭകൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹായമായി ഐആർപിസിയും

സാന്ത്വന പരിചരണരംഗത്തെ കണ്ണൂർ മാതൃക ഏവരുടയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതാണ്. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന

ശ്രീകണ്ഠപുരം: ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനമായ ഐആര്‍പിസിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലെന്ന് ഉപദേശക സമിതി