സാന്ത്വന പരിചരണരംഗത്തെ കണ്ണൂർ മാതൃക ഏവരുടയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതാണ്. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാതൃകപാരമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചു.  2012 ൽ രൂപീകരിച്ച് സാന്ത്വനപരിചരണം, പുനരധിവാസ

ശ്രീകണ്ഠപുരം: ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനമായ ഐആര്‍പിസിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലെന്ന് ഉപദേശക സമിതി

കണ്ണൂർ ജില്ല കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബേങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഐആർപിസി ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്‍ മുരളി നാഗപ്പുഴയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും വില്പനയും സപ്തംബര്‍ 22 മുതല്‍