കണ്ണൂർ ജില്ല കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബേങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഐആർപിസി ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ. പി. ജയരാജൻ നിർവ്വഹിച്ചു. ശ്രീ. കെ.കെ. നാരായണൻ എം.എൽ.എ. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം. പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, അരക്കൻ ബാലൻ, സരിൻശശി, കെ.വി. ഗോവിന്ദൻ, കെ.വി. മുഹമ്മദ് അഷറഫ്, പി.എം. സാജിദ്, സന്ധ്യ, പ്രബിത്, ഒ.കെ. വിനീഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.