സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഐ.ആർ.പി. സിയുടെ ലഹരി വിമുക്ത ക്യാമ്പയിനിന് തുടക്കമായി.
 
 മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗം സമൂഹത്തിൽ ആശങ്കജനകമാംവിധം വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. യുവാക്കളെയും കൗമാര പ്രായക്കാരെയും ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് പുതിയതരം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കമ്പോളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 
 
വ്യക്തികളെയും, കുടുംബങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി

This can be a simple Landing page demo
Sample image

Vestibulum vel gravida nunc wisi ligula porttitor pellentesque donec suspendisse lorem. Lacinia turpis semper lobortis mollis tempus nulla at tincidunt justo id. Nibh ipsum lacus aenean curabitur ornare lobortis nunc tristique tempor in. Nam id urna magna laoreet eget maecenas orci interdum